poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

dTest: Pracovnělékařské prohlídky po novele vyhlášky od ledna 2023

14.3.2023

Od ledna 2023 byla novelizovaná vyhláška o pracovnělékařských službách, která přinesla do oblasti pracovnělékařských služeb určité změny, a to zejména v oblasti pracovnělékařských prohlídek. Změny jsou hlavně u periodických prohlídek, které jsou nově již pouze dobrovolné.

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské prohlídky jsou vstupní, periodické a mimořádné, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci, dále výstupní prohlídky a následné prohlídky.

Vstupní prohlídka

„Účelem vstupní prohlídky je zjištění, zda zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání odpovídá zařazení k předpokládané práci,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest a dodává: „Zaměstnavatel zajistí vstupní prohlídku vždy před vznikem pracovního poměru, a pak zejména v některých případech i před vznikem pracovněprávního vztahu z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).“  Snaha úplně odstranit vstupní prohlídky v 1. a 2. kategorii zaměstnanců zatím nevedla k úspěchu, protože vyhláškou nelze změnit tuto povinnost stanovenou zákonem.

Periodická prohlídka

Účelem periodické prohlídky je zjištění včasné změny zdravotního stavu v souvislosti s náročností práce nebo stárnutím organismu, kdy by další výkon práce vedl k poškození zdraví. „Největší změnou v této oblasti je provádění periodických prohlídek v rámci  ‚dobrovolnosti‘, a to pouze u kategorií 1 a 2, které nejsou rizikové, tj. na vyžádání zaměstnancem či zaměstnavatelem,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Mimořádná prohlídka

Účelem této prohlídky je zjištění zdravotního stavu zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek (může se provést také na podnět lékaře, zaměstnavatele nebo zaměstnance). „Povinnost mimořádné prohlídky nově odpadá při přerušeních práce na dobu delší než 6 měsíců z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené,“ uvádíEduarda Hekšová a doplňuje: „Novelou vyhlášky se přesněji rozlišují mimořádné prohlídky v úplném rozsahu, tj. se stejnými účinky jako u periodické prohlídky, a v neúplném rozsahu.“

Výstupní prohlídka

Výstupní prohlídkou se zjišťuje zdravotní stav zaměstnance po ukončení práce s důrazem na zjištění takových změn, u kterých lze předpokládat souvislost s vykonávanou prací. Nevydává se posudek, ale pouze potvrzení zaměstnavateli o provedení výstupní prohlídky. „Nutnost výstupní prohlídky se rozšiřuje o okruh zaměstnanců, kteří měli pracovní úraz, v jehož důsledku měli alespoň 2× pracovní neschopnost, a zaměstnanců ukončujících rizikové práce nebo u kterých tak stanoví jiný právní předpis,“ uvádíEduarda Hekšová.

Následná prohlídka

Účelem následné prohlídky po skončení rizikové práce je zjištění důsledků, které se mohou projevit s časovým odstupem po ukončení práce, a to z důvodu včasného zajištění potřebných zdravotních služeb, popřípadě odškodnění. „U následné prohlídky se novelou nic nemění,“, uzavírá Eduarda Hekšová.

Pokud spotřebitelé mají otázky k tomuto tématu, mohou se obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na číslo 299 149 009.

Kontakt pro média:

Lucie Korbeliusová,  media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Související tiskové zprávy